خطر کن

زندگی سخت ساده است،

خطر کن،

وارد بازی شو،

چه چیز از دست می دهی؟


با دست های تهی آمده ایم،


وبا دست های تهی خواهیم رفت،


نه چیزی نیست که از دست بدهیم!

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
تنها

زندگی چیست خون دل خوردن اولش رنج آخرش مردن[ناراحت][ناراحت]

تنها

زندگی چیست خون دل خوردن اولش رنج آخرش مردن[ناراحت][ناراحت]