دعای یک پشت میزی هه هه

بارلها لطف کن این میز را از ما نگیر


زیر میزی های بس ناچیز را از ما نگیر


تا که پا برجاست میز و زیرمیزی ،آخدا


منشی زیبا و چشم هیز را از ما نگیرخنده

 


/ 5 نظر / 4 بازدید
مریم

_______________$$$$$$___$$$$$$$$$$$$ ___________$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$____$$_$$$$$$$ ________$$$_$$$$$$$_$$___$$$$$$$$$$$ _______$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ ________$$$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$ _________$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$ ______$$$$$$_____$$$$_________$$$ ________$$_______$$$_________$$$$$ ______________$$$$$$$_______$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$____$$$_$$$$$$ ____________$$$$$_$$$$____$$$$_$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$____$$$$$_$$$$$ __________$$$$_$$$$$$$____$$$$$$_$$$$ _________$$$$_$$$$$$$$____$$$$$$$_$$$$ _________$$$_$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$ ________$$$_$$$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$ _______$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$_$$اپم

kookoo

آمیــــــــن![نیشخند]

سید جمال طباطبایی ازاد

شعر طنز زیبا و نیشداری بود البته من تاکنون منشی خانم نداشتم چون موافق نیستم زیرا خانم منشی سه کار انجام میدهد اول تلفن کاری را اشغال میکند دوم افراد بی کار در دفتر ادم بخاطر او جمع میشوند سوم اینکه در فرصتی با همسر اینده خود کار را می دزده و روبروت دفتر میزنه این را از استاد یهودیم یاد گرفتم